สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำหาญพล
2. เด็กหญิงละมัย  สีลอด
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ทูโคกกรวด
4. เด็กหญิงสุรีพร  หวังประสบกลาง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  พันธ์ทองหล่อ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์