สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  แสงงาม
 
1. นางสนธยา  พิมล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทานิดา  ปัญญา
 
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์   พิมล
 
1. นายวิบาล  ทองจอก
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นาคเหนือ
 
1. นายบุญเพ็ง  บุญจงรักษ์