สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีวงศ์ชัย
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์งาม
 
1. นายวิบาล  ทองจอก
 
3 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมตรีนอก
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
4 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตติพันธ์  จันทาทุม
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรากร  ผดุงชน
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชมถนัด
 
1. นางสาวปณิธาน  น้อยเสนา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 11 1. เด็กชายณรัตน  สินทม
2. เด็กหญิงนภาพร  สำอาง
3. เด็กชายพันธกาญจน์  ดอกไม้
4. เด็กชายยงยุทธ  ลบไพรี
5. เด็กหญิงศุภกรณ์  องค์ศรีธา
6. เด็กชายเจษฎา  สร้อยสูงเนิน
 
1. นายมานิตย์  ปั้นปัญญา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6   1. นายมานิตย์  ปั้นปัญญา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   1. นางสาวหทัยรัศมิ์  วงศ์ชารี