สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดทองหลาง
 
1. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจันทร์จรัส  ขุมทอง
 
1. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศิริชัย  หาญอาสา
2. เด็กชายอษิเดช  ฆารบุญ
 
1. นางสาวนันทรีย์   เค้าโนนกอก
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายยศฐา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายโอภาส  เหล่าเมืองเพีย
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอัครพนธ์  โคตรปาลี
 
1. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
2. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรกร  แทนค่ำ
 
1. นายโอภาส  เหล่าเมืงเพีย
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  มรรครมย์
2. เด็กหญิงพรรณิดา  หอมคำพัฒน์
3. เด็กหญิงมณฑิรา  อุบลแย้ม
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายศรายุธ  ธรรมดา
2. เด็กชายศิริชัย  หาญอาสา
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรพันธ์  สิมมาวงศ์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  โต๊ะฉิม
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัญชลี  หาญกล้า
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ลาดนอก
2. เด็กชายสรายุทธ  บุตรเรือง
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ก้อนเพชร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  แทนค่ำ
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ชัยนอก
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณีรนุช  ขันสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สีสังข์
 
1. นายสุชาติ  บัวสำราญ
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายน้ำพุ  มรรครมย์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โต๊ะฉิม
2. เด็กหญิงริลณี  ซางเล็ง
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นาคเหนือ
2. เด็กหญิงนิภาพร  อุปแก้ว
3. เด็กหญิงยลดา  นาคเหนือ
4. เด็กหญิงยุภารัตน์  สัตตพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  เกษนอก
6. เด็กหญิงสุพัฒฉรา  จิตไธสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางศรินรัตน์   ธนิตธรรมพงศ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มรรครมย์
2. นางสาวจันทร์จรัส  ขุมทอง
3. นางสาวดลนภาพร  มรรครมย์
4. เด็กหญิงพัชริดา  ประเสริฐแก้ว
5. นางสาวอรัญญา  ทองลา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดอนไธสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  บุญทศ
2. เด็กหญิงวรนุช  อินปาน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อภัยนอก
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบบำรุง
 
1. นางสาวสมทรง  อภัยนอก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงอินทิรา  สูหา
 
1. นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกาภรณ์  กองทอง
 
1. นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญเหลา
2. เด็กหญิงทักษิพร  แสงพายุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำน้อย
 
1. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   เพ็ชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายจตุพร   มารมย์
2. เด็กชายธีรเมต   โพธิ์ศรี
3. เด็กชายภากร   ปัดกอง
 
1. นางสาวมาติกา   รัตนประทุม
2. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเรืองเดช  คุณราช
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาพร  จักสุวงษ์
2. เด็กชายนฤเบศ   ชายตะครุ
3. เด็กหญิงปริษา   คุณราช
4. เด็กชายวรวุฒิ   มะณีจันทร์
5. เด็กหญิงสุชาดา   พรหมโพธิ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กุลหงษ์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หลงมาดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงวรัญา   แพนไธสง
 
1. นางกมลรัตน์  พงพันนา
2. นางเยาวมาลย์  ทรงงาม