สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายศิริชัย  หาญอาสา
2. เด็กชายอษิเดช  ฆารบุญ
 
1. นางสาวนันทรีย์   เค้าโนนกอก
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายยศฐา  บรรดาศักดิ์
 
1. นายโอภาส  เหล่าเมืองเพีย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายอัครพนธ์  โคตรปาลี
 
1. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
2. นายอภิชัย  อาจประจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายภัทรกร  แทนค่ำ
 
1. นายโอภาส  เหล่าเมืงเพีย