สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดทองหลาง
 
1. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณีรนุช  ขันสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สีสังข์
 
1. นายสุชาติ  บัวสำราญ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายจตุพร   มารมย์
2. เด็กชายธีรเมต   โพธิ์ศรี
3. เด็กชายภากร   ปัดกอง
 
1. นางสาวมาติกา   รัตนประทุม
2. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร