สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  มรรครมย์
2. เด็กหญิงพรรณิดา  หอมคำพัฒน์
3. เด็กหญิงมณฑิรา  อุบลแย้ม
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงนลพรรณ  ลาดนอก
2. เด็กชายสรายุทธ  บุตรเรือง
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 16 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ก้อนเพชร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  แทนค่ำ
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  บุญทศ
2. เด็กหญิงวรนุช  อินปาน
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  อภัยนอก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปราบบำรุง
 
1. นางสาวสมทรง  อภัยนอก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงอินทิรา  สูหา
 
1. นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญเหลา
2. เด็กหญิงทักษิพร  แสงพายุ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำน้อย
 
1. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก