สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัญชลี  หาญกล้า
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  บุญเหลา
 
1. นางสาวศรีประภา  ขอขันกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กชายศรายุทธ  ธรรมดา
2. เด็กหญิงเกศสุดา  ชัยนอก
 
1. นางนฤมล  วงษาเทียม
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายน้ำพุ  มรรครมย์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นาคเหนือ
2. เด็กหญิงนิภาพร  อุปแก้ว
3. เด็กหญิงยลดา  นาคเหนือ
4. เด็กหญิงยุภารัตน์  สัตตพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  เกษนอก
6. เด็กหญิงสุพัฒฉรา  จิตไธสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางศรินรัตน์   ธนิตธรรมพงศ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มรรครมย์
2. นางสาวจันทร์จรัส  ขุมทอง
3. นางสาวดลนภาพร  มรรครมย์
4. เด็กหญิงพัชริดา  ประเสริฐแก้ว
5. นางสาวอรัญญา  ทองลา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดอนไธสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางนฤมล  วงษาเทียม
3. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกาภรณ์  กองทอง
 
1. นางสาวสุวิวัชรา  มาตรโพธิ์
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   เพ็ชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเรืองเดช  คุณราช
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธ์  นามแสง
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดาพร  จักสุวงษ์
2. เด็กชายนฤเบศ   ชายตะครุ
3. เด็กหญิงปริษา   คุณราช
4. เด็กชายวรวุฒิ   มะณีจันทร์
5. เด็กหญิงสุชาดา   พรหมโพธิ์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   กุลหงษ์
 
1. นางกชกร  ชัยนอก
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นางสาวอรทัย  ลูนมาตร
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 17 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  หลงมาดี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด
3. เด็กหญิงวรัญา   แพนไธสง
 
1. นางกมลรัตน์  พงพันนา
2. นางเยาวมาลย์  ทรงงาม