สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงไอลดา  ชัยคณิต
 
1. นายชุมพล  ศรีทวน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิยะดา  อุดมดี
 
1. นายชุมพล  ศรีทวน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแวงมน
2. เด็กชายภานุเดช  ประวาระณา
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุพรรณ
 
1. นายสมทรง  แสนดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทมูลตรี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จักมา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุรีนอก
 
1. นายสมทรง  แสนดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทุมพิศาล
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปริพุทธ
3. เด็กหญิงรววรรณ  แดนคำสาร
 
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วแสนไชย
2. เด็กหญิงปิยนันท์  ประมะคัง
 
1. นายสมทรง  แสนดี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายไพรัช  ศรีชัยปัญญา
 
1. นายสมทรง  แสนดี
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กชายปริญญา  ภู่มณี
2. เด็กชายปรเมษฐ์   สุพรรณ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  พิลาศรี
 
1. นางธัญชนก  ศรีบุญโรจน์