สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายไพรัช  อภัยนอก
 
1. นางภาสวรรณ  ศรีกุลคร
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดา  คำโปว
3. เด็กชายอนุกูล  จงสุข
 
1. นางสาวจิรปรียา  แผ่นสุวรรณ
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ใยสาลี
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  ชุมตรีนอก
 
1. นางวาสนา  เมืองโคตร
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายภควัฒน์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ปกค้าย
 
1. นางสุดารัตน์  สมภา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงโสวิดา  วิเศษโวหาร
 
1. นายทรงพล  สืบสำราญ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  คำนอก
 
1. ว่าที่ร้อยโทปรีชา  มณฑาทิพย์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนัจรินทร์  ชุมตรีนอก
 
1. ว่าที่ร้อยโทปรีชา  มณฑาทิพย์