สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยประสิทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดา  คำโปว
3. เด็กชายอนุกูล  จงสุข
 
1. นางสาวจิรปรียา  แผ่นสุวรรณ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ใยสาลี
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  ชุมตรีนอก
 
1. นางวาสนา  เมืองโคตร
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายภควัฒน์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  ปกค้าย
 
1. นางสุดารัตน์  สมภา