สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีนาค
3. เด็กชายดนัย  แก้วบุดดี
4. เด็กหญิงธนัญญา  แคนครอง
5. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ตรงด่านกลาง
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์เรือง
8. เด็กชายภีรภัทร  อ้อมนอก
9. เด็กหญิงวราภร  ปะวันตัง
10. เด็กชายศุภวิช  วงสาริกิจ
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
12. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีปัญญา
13. เด็กหญิงอริศรา  เสียงเสนาะ
14. เด็กชายอินทราเทพ  โพธิ์เคน
15. เด็กหญิงเมธิณี  อุ่นป้าน
 
1. นางกมลา  เรืองประทีป
2. นางสาวฉัตรมณี  ประสิทธิ์นอก
3. นายสมศักดิ์  สีวัย
4. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิโชค  โสชู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เครือโสม
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายทัตพร  แซ่ก๊วย
2. เด็กชายมานัส  อ้อมนอก
3. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
 
1. นางกมลา  เรืองประทีป
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุรักษ์  หอมแพงไว้
2. เด็กชายอภิเชษฐ  เภาพาน
3. เด็กชายอานุภาพ  พรมพิลา
 
1. นายสมศักดิ์  สีวัย
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวรรณ์
2. เด็กชายวรากร  แซ่ก๊วย
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุญเมือง
 
1. นางสาวฉัตรมณี  ประสิทธ์นอก
2. นางสาวอรทัย  จันทะดวง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวรรณ์
2. เด็กชายวรากร  แซ่ก๊วย
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุญเมือง
 
1. นางกมลา  เรืองประทีป
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เครือโสม
 
1. นางสาวฉัตรมณี  ประสิทธิ์นอก