สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีนาค
3. เด็กชายดนัย  แก้วบุดดี
4. เด็กหญิงธนัญญา  แคนครอง
5. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ตรงด่านกลาง
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์เรือง
8. เด็กชายภีรภัทร  อ้อมนอก
9. เด็กหญิงวราภร  ปะวันตัง
10. เด็กชายศุภวิช  วงสาริกิจ
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงศาลาศรี
12. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีปัญญา
13. เด็กหญิงอริศรา  เสียงเสนาะ
14. เด็กชายอินทราเทพ  โพธิ์เคน
15. เด็กหญิงเมธิณี  อุ่นป้าน
 
1. นางกมลา  เรืองประทีป
2. นางสาวฉัตรมณี  ประสิทธิ์นอก
3. นายสมศักดิ์  สีวัย
4. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายทัตพร  แซ่ก๊วย
2. เด็กชายมานัส  อ้อมนอก
3. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
 
1. นางกมลา  เรืองประทีป
2. นางสาวสุภาวดี  ประสมศรี