สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงทับทิมสยาม    โยนนอก
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 -    
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพร   สุชุน
 
1. นางเครือวรรณ    มงคง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสมฤทัย   ไปแดน
 
1. นางอิสรากรณ์   พงษ์พันนา
 
5 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลลิตา   สีสงกา
 
1. นางอิสรากรณ์   พงษ์พันนา
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชิยากาณต์   ทานนท์
2. เด็กชายพีระวัฒน์    ทบวอ
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   จันคำ
2. เด็กหญิงพรพิมล    ขันนนอก
3. เด็กหญิงสุธิดา   สีปาก
 
1. นางพัฒนา   ไชยเทพา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงขนิษฐดา   กำมา
2. เด็กชายคณิศร   หวัดวาปี
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    งามพัตร
4. เด็กหญิงจิรัชญา    เอวะเม
5. เด็กหญิงชฎาพร   ศรีจำปา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำภาค
7. เด็กหญิงปวีณา   หลาบนอก
8. เด็กหญิงปาริฉัตร   คำมี
9. เด็กหญิงปาริชาติ   คำมี
10. เด็กหญิงปิยฉัตร   ภูนา
11. เด็กหญิงปิยฉัตร   อัดแสน
12. เด็กหญิงปิยะธิดา   ปัดทุม
13. เด็กหญิงสาวิตรี   จวงจันราช
14. เด็กหญิงสุนารี   ศรีสงคราม
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สิงขรอาจ
 
1. นางสาวจิราภัทร   ไชยเทพา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปิยลักษณ์    ขุนพรม
2. เด็กหญิงพรพิมล   ขันนอก
 
1. นายชยันต์   ปิยะปรีชายุทธ
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชโลพร   อนุอัน
2. เด็กหญิงสุนันทา   ธรรมบุญเรือง
 
1. นางนวลฉวี   จูงกลาง
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวรวุฒิ   ละครพล
2. เด็กชายวิธาน   กงชัยยา
3. เด็กชายอรรคเดช   กำมา
 
1. นางนวลฉวี   จูงกลาง
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์   ตั้งพงษ์
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สร้อยเพ็ชร
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ   ไชยเทพา
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครเดช   แสนหลวง
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครพนธ์   แสนหลวง
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
17 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต   คำสิงห์
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ยิ่งยน
 
1. นางสาวอุษา  ถนิมนอก
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวชิรา   โพธิ์ชราแสง
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ชูคันหอม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   กันยาบันดิฐ
 
1. นางเบญจวรรณ์    ผาผง
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนากร   จุลทรักษ์
2. เด็กชายศราวุธ    อุ่นใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีบางนอก
 
1. นางอัญธภา   สิมะสาร
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ชัยสีดา
2. เด็กหญิงยลดา   พานิชนอก
3. เด็กหญิงสุภัสสร   สร้อยเพชร
 
1. นางอัญธภา   สิมะสาร
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ประทุมมา
2. เด็กชายเสกสรรค์   หมื่นไธสงค์
 
1. นางสาวอุษา   ถนิมแนบ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงวรินภรณ์  สอนจินดา
 
1. นางสุวลักษณ์  เฉวียงหงศ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทบวอ
 
1. นางสุวลักษณ์  เฉวียงหงศ์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนากานต์   มโนรมย์
2. เด็กหญิงวิริณี    พิมพ์โสภา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    แจ้งคำพี้
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรืองกัลป์
2. เด็กชายนนทพัทธ์   สีน้อย
 
1. นางสุวลักษณ์   เฉวียงหงศ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายต่อพงศ์    พานิชนอก
2. เด็กชายภานุวัฒน์   คิดการ
 
1. นางสุวลักษณ์   เฉวียงหงศ์