สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงทับทิมสยาม    โยนนอก
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสมฤทัย   ไปแดน
 
1. นางอิสรากรณ์   พงษ์พันนา
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลลิตา   สีสงกา
 
1. นางอิสรากรณ์   พงษ์พันนา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชิยากาณต์   ทานนท์
2. เด็กชายพีระวัฒน์    ทบวอ
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชโลพร   อนุอัน
2. เด็กหญิงสุนันทา   ธรรมบุญเรือง
 
1. นางนวลฉวี   จูงกลาง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธนากานต์   มโนรมย์
2. เด็กหญิงวิริณี    พิมพ์โสภา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    แจ้งคำพี้
 
1. นางเครือวรรณ   มงคล