สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงขนิษฐดา   กำมา
2. เด็กชายคณิศร   หวัดวาปี
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    งามพัตร
4. เด็กหญิงจิรัชญา    เอวะเม
5. เด็กหญิงชฎาพร   ศรีจำปา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   คำภาค
7. เด็กหญิงปวีณา   หลาบนอก
8. เด็กหญิงปาริฉัตร   คำมี
9. เด็กหญิงปาริชาติ   คำมี
10. เด็กหญิงปิยฉัตร   ภูนา
11. เด็กหญิงปิยฉัตร   อัดแสน
12. เด็กหญิงปิยะธิดา   ปัดทุม
13. เด็กหญิงสาวิตรี   จวงจันราช
14. เด็กหญิงสุนารี   ศรีสงคราม
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สิงขรอาจ
 
1. นางสาวจิราภัทร   ไชยเทพา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ยิ่งยน
 
1. นางสาวอุษา  ถนิมนอก
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงวชิรา   โพธิ์ชราแสง
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ชูคันหอม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   กันยาบันดิฐ
 
1. นางเบญจวรรณ์    ผาผง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงเจนจิรา   ประทุมมา
2. เด็กชายเสกสรรค์   หมื่นไธสงค์
 
1. นางสาวอุษา   ถนิมแนบ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรืองกัลป์
2. เด็กชายนนทพัทธ์   สีน้อย
 
1. นางสุวลักษณ์   เฉวียงหงศ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายต่อพงศ์    พานิชนอก
2. เด็กชายภานุวัฒน์   คิดการ
 
1. นางสุวลักษณ์   เฉวียงหงศ์