สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพร   สุชุน
 
1. นางเครือวรรณ    มงคง
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายวรวุฒิ   ละครพล
2. เด็กชายวิธาน   กงชัยยา
3. เด็กชายอรรคเดช   กำมา
 
1. นางนวลฉวี   จูงกลาง
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์   ตั้งพงษ์
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สร้อยเพ็ชร
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
5 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวโหวต ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ   ไชยเทพา
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครเดช   แสนหลวง
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัครพนธ์   แสนหลวง
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกฤต   คำสิงห์
 
1. นายคงฤทธิ์   ผาผง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายธนากร   จุลทรักษ์
2. เด็กชายศราวุธ    อุ่นใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีบางนอก
 
1. นางอัญธภา   สิมะสาร
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ชัยสีดา
2. เด็กหญิงยลดา   พานิชนอก
3. เด็กหญิงสุภัสสร   สร้อยเพชร
 
1. นางอัญธภา   สิมะสาร
 
11 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทบวอ
 
1. นางสุวลักษณ์  เฉวียงหงศ์