สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหนอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ปานกลาง
 
1. นางพรรทิพา   สุนนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงงพนิดา   บุญถึง
2. เด็กชายณัธวุฒิ   คงผ่อง
3. เด็กชายธนาวุธ   หอมสาท
 
1. นางพรรทิพา   สุนนท์
2. นายราชัย   ศรีศุภร