สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติกร   พลกระโทก
2. เด็กชายพสิษฐ์   บัวมาตร
3. เด็กชายเอนก   ชัยรส
 
1. นางศุภลักษณ์   ปิ่นแก้ว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายวันชนะ   จำปาถิ่น
2. เด็กหญิงอรยา   ชัยกองชา
 
1. นางเยาวภา   ชาวสามทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  สัตตารัมย์
 
1. นางเยาวภา  ชาวสามทอง