สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา   นิลทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีนอก
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายนำโชค   อุ่มฤทธิ์
2. เด็กชายพลพล   งามสีทา
 
1. นางสาวกุสุมา   วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์   วงศา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติญา   วงค์เหง้า
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ภูวงศ์
3. เด็กชายพัตเตอร์   พันธุ์รักษ์
 
1. นางสาวกุสุมา   วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์   วงศา
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาฤทธิ์  ปองดี
2. เด็กชายธิชานนท์  นามชัยสงค์
3. เด็กชายเอกวิทย์  ชมกว้าง
 
1. นางสาวกุสุมา  วรเชษฐ
2. นางสุภัทรินทร์  วงศา