สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง(แก้งฯ) สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์   สอนราช
 
1. นางวิภาวี    แดงสกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงกาญจนา   บุพชาติ
2. เด็กชายปริวัตร   กวดนอก
3. เด็กชายปิยะ   สวนตะคุ
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์   รัตนอนันต์
5. เด็กชายอภิวัตน์   มาตมุงคุณ
6. เด็กชายโคเรีย   เจิมสันเทียะ
 
1. นายฤทธิเดช   พลอยสุวรรณ์