สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ปัญญา
 
1. นางอารีวัน   บุตรลี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา    รัตนศาลาแสง
 
1. นางอารีวัน   บุตรลี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันทกานต์    กรวดนอก
 
1. นายวีรยุทธ    หวังปรุงกลาง
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยาวดี   กวดนอก
2. เด็กหญิงปรางทพย์   วงสุริ
 
1. นายวีรยุทธ   หวังปรุงกลาง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรชิตา   โสภาบุตร
 
1. นางพานทอง   ยอดมั่น
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.67 ทอง 14 1. เด็กหญิงราทา   พานทอง
2. เด็กหญิงวาสนา   โคตะดี
3. เด็กหญิงวิวาวรรณ   แจ้งไพร
 
1. นางแสงเทียน   ฤทธิ์นอก
 
7 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมตตา   คิดการ
 
1. นางพานทอง   ยอดมั่น
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13    
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานดา   นานอก
2. เด็กหญิงธันยพร   พาราช
3. เด็กหญิงนภัสสร   บทนอก
4. เด็กหญิงพรพิมบ    แดนจอหอ
5. เด็กหญิงสุนิสา   โท่คำเครือ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   แทนรินทร์
2. นางอุบล   สุดแสน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.5 เงิน 4 1. เด็กชายกานต์   แก้วประทุม
2. เด็กหญิงจันทิวา    ปานกลาง
3. เด็กหญิงดวงกมล   บทนอก
4. เด็กชายสราวุธ    วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   สนตาเถร
 
1. นางสมปอง   ชัยภัย
2. นายสัมฤทธิ์   อุ่นกาศ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ปัญญา
2. เด็กหญิงชนาพร   โคตรปัญญา
3. เด็กชายอนิวัต   เกษนอก
4. เด็กหญิงเจตสุภา   ชื่นชุมแสง
5. เด็กชายไพรวัลย์    นาเจริญ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   แทนรินทร์
2. นางอารีวัน   บุตรลี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 0 -    
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงนุสลา    เกษนอก
 
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    ศรีแก้ว
 
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายรุ่งอาทิตย์    โสภาบุตร
 
1. นายชิต   มะลิวัลย์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์   พาที
2. เด็กหญิงน้ำฝน    กำลัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   แสนหอม
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสมฤทัย  พลโดด
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันฑชัยณ์   รวงน้อย
 
1. นางสมปอง  ชัยภัย
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  แดนจอหอ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  พุทธมาศ
2. เด็กชายนิพนธ์  เหล็กด่าน
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โกสุมภ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนตรสุวรรณ
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พยุงกลาง
2. เด็กชายอนุลักษณ์  บุตะโรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอานนท์  กวดนอก
 
1. นางอารีวัน  บุตรลี
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุ่นกาศ
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 4 1. เด็กชายวิชานนท์  กวดนอก
 
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงกชพร   สุดแสง
2. เด็กชายพิพัฒน์   กวดนอก
3. เด็กหญิงอรทัย   สนตาเถร
 
1. นางจรรยา   แต่งภูมิ
2. นางมณีรัตน์   ศรีบงกช
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันยานี   ยกยอ
2. เด็กหญิงวรกานต์   แก้ววงษา
3. เด็กชายศิวัช   โปรยโคกสูง
 
1. นางจรรยา   แต่งภูมิ
2. นางมณีรัตน์   ศรีบงกช