สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยาวดี   กวดนอก
2. เด็กหญิงปรางทพย์   วงสุริ
 
1. นายวีรยุทธ   หวังปรุงกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพรชิตา   โสภาบุตร
 
1. นางพานทอง   ยอดมั่น
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13    
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสมฤทัย  พลโดด
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุรศักดิ์  โกสุมภ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนตรสุวรรณ
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นางแสงเทียน  ฤทธิ์นอก