สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานดา   นานอก
2. เด็กหญิงธันยพร   พาราช
3. เด็กหญิงนภัสสร   บทนอก
4. เด็กหญิงพรพิมบ    แดนจอหอ
5. เด็กหญิงสุนิสา   โท่คำเครือ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   แทนรินทร์
2. นางอุบล   สุดแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.5 เงิน 4 1. เด็กชายกานต์   แก้วประทุม
2. เด็กหญิงจันทิวา    ปานกลาง
3. เด็กหญิงดวงกมล   บทนอก
4. เด็กชายสราวุธ    วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   สนตาเถร
 
1. นางสมปอง   ชัยภัย
2. นายสัมฤทธิ์   อุ่นกาศ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา    ศรีแก้ว
 
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงดวงฤดี  พยุงกลาง
2. เด็กชายอนุลักษณ์  บุตะโรม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แทนรินทร์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  อุ่นกาศ
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงกชพร   สุดแสง
2. เด็กชายพิพัฒน์   กวดนอก
3. เด็กหญิงอรทัย   สนตาเถร
 
1. นางจรรยา   แต่งภูมิ
2. นางมณีรัตน์   ศรีบงกช