สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายนอก
2. เด็กชายจักรกฤษ  ลายนอก
3. เด็กชายดรัณภพ  บุญชะโด
4. เด็กชายทินกร  โพธิ์ชัยเลิศ
5. เด็กชายทิวากร  อยู่คง
6. เด็กชายสหรัฐ  ปีแหล่
7. เด็กชายอนุกูล  บุญกลาง
8. เด็กชายอเนก  คนสนิท
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันขาว
10. เด็กชายเสกสรร  จันทร์พวง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ต่อสกุล
2. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุภาพ  ใยไธสง
 
1. นางสาวสมรศรี  บัวสาลี