สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิพร   ประทุมไข
 
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรฤดี   บุญหลาย
 
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายญาณวุฒิ   ลีลาเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวดี   เลิศนอก
 
1. นางเพ็ญจิตร    พันธุ์โอกาส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายภานุวิชญ์   พันแล่นชา
2. เด็กชายสุชาดา   สกุลจร
 
1. นางเพ็ญจิตร   พันธุ์โอกาส
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์   โถทอง
 
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรนธรณ์  หาญกำลัง
 
1. นางดวงพร  สายทองสุก
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายนววิช  พรมสุรินทร์
 
1. นางดวงพร  สายทองสุก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พันแสนชา
3. เด็กชายธนากร   สีฝ่าย
4. เด็กหญิงนริศรา   นามวงศา
5. เด็กหญิงนลินี    โยธาฑร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ร่มเย็น
7. เด็กชายเศรษฐวุฒิ   คนรู้
8. เด็กชายไพรัชต์    รัตนคำ
 
1. นายชัชวาลย์   ยอดมั่น
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงจารียา   นกสามเมือง
 
1. นางกฤษนา   มะธิปะโน