สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายจิรศักดิ์   โถทอง
 
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรนธรณ์  หาญกำลัง
 
1. นางดวงพร  สายทองสุก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พิทักษ์วาปี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พันแสนชา
3. เด็กชายธนากร   สีฝ่าย
4. เด็กหญิงนริศรา   นามวงศา
5. เด็กหญิงนลินี    โยธาฑร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ร่มเย็น
7. เด็กชายเศรษฐวุฒิ   คนรู้
8. เด็กชายไพรัชต์    รัตนคำ
 
1. นายชัชวาลย์   ยอดมั่น