สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.3 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรฤดี   บุญหลาย
 
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 16 1. เด็กชายญาณวุฒิ   ลีลาเมือง
2. เด็กหญิงวิภาวดี   เลิศนอก
 
1. นางเพ็ญจิตร    พันธุ์โอกาส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายภานุวิชญ์   พันแล่นชา
2. เด็กชายสุชาดา   สกุลจร
 
1. นางเพ็ญจิตร   พันธุ์โอกาส
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 17 1. เด็กหญิงจารียา   นกสามเมือง
 
1. นางกฤษนา   มะธิปะโน