สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางอำพรรณ์   แผลงนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา   ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงภัชรณัณ   เหมือนเงิน
3. เด็กหญิงเกศสิรินทร์   รานอก
 
1. นางยุพาพร   สกุลกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง 7 1. เด็กหญิงเจริญจิต  ใจสูงเนิน
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ   นาคหฤทัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
 
1. นายธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิริยะ   นุชสโต
 
1. นายเสรี   เจริญรัตน์
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 -    
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายอดุลย์   บุรัมย์
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงใคร่กลาง
 
1. นางสาวธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ตากิ่มนอก
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางธัญญภัสร์   อ่อนมา
 
11 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จงนอก
2. เด็กชายปัญญา    บำรุงนา
3. เด็กชายพันธดลย์   ปทุมสูตร
4. เด็กชายพิทักษ์  จาดรัมย์
5. เด็กหญิงศศิกานต์ดา  นนท์จันทร์
6. เด็กหญิงสิริรัตน์   แขสันเทียะ
7. เด็กชายสุทัศน์   เหิกขุนทด
8. เด็กหญิงสุนิสา   เก่งนอก
9. เด็กชายสุมานัส   ตากิ่มนอก
10. เด็กหญิงอังศิณีย์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา    ภูจันหา
3. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
12 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลฑิกา  บำรุงนา
2. เด็กชายชาคริต  เขียวนอก
3. เด็กหญิงฐิติยา  เกี้ยวสันเทียะ
4. เด็กหญิงทิพรดา   ไวสูงเนิน
5. เด็กหญิงรุ่งจิรา   เขียวนอก
6. เด็กหญิงวิจิตรา   วังกลาง
7. เด็กชายวิริยะ   นุชสะโต
8. เด็กชายสิทธิชัย  ถ้ำกลาง
9. เด็กชายสุรเดช  ตากิ่มนอก
10. เด็กชายอดุลย์  บุรัมย์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
3. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
13 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารัตน์   กล่ำกลาง
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์   หวังเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงพรชิตา  แสงถึง
4. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
5. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เลิศนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์   แสนกลาง
8. เด็กหญิงอริษา   ตากิ่มนอก
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
14 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพรดา    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร    จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
15 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เกษสัย
3. เด็กหญิงนิภาพร   จันดา
4. เด็กหญิงนิศิพร   ตากิ่มนอก
5. เด็กหญิงมะลิ   บำรุงนา
6. เด็กหญิงศศิประภา   นนท์จันทร์
7. เด็กหญิงสุพัตรา   มุ่งผลกลาง
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางจิตติมา  มีโค
2. นางสาวฐานิตา   ภูจันหา
3. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์
4. นายเสรี  เจริญรัตน์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   สนิทกลาง
2. เด็กหญิงพรชิตา   ปรางค์นอก
 
1. นางภัทราพร   ไร่ดี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   เหลาพิลา
 
1. นางสุกัญญา   งีสันเทียะ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายกิตติณัฐ   ละสอน
2. เด็กชายชานนท์    ยับสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐกร   งามชื่น
4. เด็กชายพัชรพล   สร้อยกลาง
5. เด็กชายภาณุวัฒน์   กกกลาง
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แซ่ฉั่ว
 
1. นายประกาสิทธ์   แสงดี
2. นายสมศักดิ์   งีสันเทียะ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะพงศ์   พูนสวาย
2. เด็กชายชิรพันธ์   จ่าพันดุง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประชากลาง
4. เด็กชายธีรภัทร   กิ่งนอก
5. เด็กชายธีรภัทร   ตากิ่มนอก
6. เด็กชายบวรรัตน์   ตากิ่มนอก
7. เด็กชายมนตรี   อยู่จัตุรัส
8. เด็กชายมินทดา   ปรางค์นอก
 
1. นายประกาสิทธ์   แสงดี
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงประกายดาว   แสนพงษ์
2. เด็กชายพชรพล   ตากิ่มนอก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   บำรุงนอก
 
1. นางอำพรรณ์   แผลงนอก
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสโรชินี   ขันนอก
 
1. นางจิตติมา   มีโค
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมา  ประชากลาง
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    เถียรสายออ
3. เด็กหญิงอลิสา   แซ่ฉั่ว
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กชายกิติยา    ไวสูงเนิน
2. เด็กหญิงชินันพร   โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงมิ่งกมล    ปรางค์นอก
 
1. นางจิตติมา   มีโค
2. นางเพ็ญศรี  เจริญรัตน์