สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 17 1. เด็กชายอาณาจักร   อรรคบาล
 
1. นายเอกชัย   อินทนนท์
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงกนกอร   กมลนคร
2. เด็กหญิงชลธิชา   ไตรบวงศ์
 
1. นางสมทรง   แนบกลาง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธรรมพร   จงกล
2. เด็กหญิงเกศรินทร์   กลับสำโรง
 
1. นางสาวปิยะพร    ไพราม
 
4 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงศะศิมา    รานอก
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนริสรา   เชื่อมโคกสูง
 
1. นางชุมภูนุษย์   ธรรมวัติ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายสรายุทธ์   จังหวัดกลาง
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 1. เด็กหญิงศะศินา   รานอก
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัต
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงถิรพร   พุดซา
2. เด็กหญิงปณิดา   บวชขุนทด
3. เด็กหญิงพนิดา   อดุลย์กลาง
4. เด็กหญิงอัญชลี   นิตย์ภักดี
5. เด็กหญิงเด่นนภา   ประชากลาง
6. เด็กหญิงเสาวภา   ตูมนอก
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร
 
9 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณิศร   แก่นพุดซา
2. เด็กชายคมสันต์   สารพลกรัง
3. เด็กหญิงถิรพร   พุดซา
4. เด็กชายทักษ์ดนัย   หวังแต้มกลาง
5. เด็กชายปณิดา   บวชขุนทด
6. เด็กชายปัญญาวุฒิ   หวังแต้มกลาง
7. เด็กหญิงพนิดา   อดุลย์กลาง
8. เด็กหญิงมณีวรรณ   สร้อยกลาง
9. เด็กชายวิวัฒน์   แดนพันธ์
10. เด็กชายสรายุทธ์   จังหวัดกลาง
11. เด็กหญิงอัญชลี   นิตย์ภักดี
12. เด็กชายเกรียงไกร   ศีลสูงเนิน
13. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ฝ่ายกลาง
14. เด็กหญิงเด่นนภา   ประชากลาง
15. เด็กหญิงเสาวภา   ตูมนอก
16. เด็กชายเอกภพ    เครื่องกลาง
 
1. นายปพน   กิตติโรจนฉัตร