สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิสรา  แพงน้อย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดนอก
 
1. นายบรรจง  โพธิ์นอก
2. นายอภิวัฒน์  รักพร้า
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เณรสุระ
2. เด็กหญิงศศิธร    เต็มฐิติรัตน์
3. เด็กหญิงอริศรา   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางสาวงามขำ   จันสด
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิติกรณ์   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอภัสนันท์   แดงสกุล
 
1. นางสาวกุสุมา  หวังนากลาง
2. นายอภิวัฒน์   รักพร้า