สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจิรครินทร์    กิ่งนอก
 
1. นายนายมาดา   จิ๋วนอก
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสุภัทรา   มุ่งกรอกกลาง
 
1. นายมาดา    จิ๋วนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา   กิ่งนอ
2. เด็กชายอณาคิม   ไท่กลาง
 
1. นางกมลวรรณ   ขยันกลาง
2. นายอุ่นจิต   หอมคำพัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายคราว์ริโต้   เทรนท์ชิสตัน
2. เด็กหญิงชลชิชา   กิ่งนอก
 
1. นางกมลวรรณ   ขยันกลาง
2. นางจิตลดา   กิ่งนอก
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แสงสายออ
2. เด็กชายทัศนัย   กิ่งนอก
3. เด็กชายพิเชษฐ   เลี่ยมกลาง
4. เด็กชายศตวรรษ   ภูสมญา
5. เด็กชายสุทธิพงษ์   สิงห์นอก
6. เด็กหญิงอินธิรา   เกลี้ยงหอม
 
1. นางฉวีวรรณ   สุวรรณมณี
2. นายสุรินทร์   อัครเกียรติศักดิ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุษกร   กิ่งนอก
2. เด็กชายมนัส   หวังเกี่ยวกลาง
3. เด็กชายวุฒิไกร    บำรุงนอก
 
1. นายสุรินทร์   อัครเกียรติศักดิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรัญญา  ทองแพง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ชุมศรี