สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายคราว์ริโต้   เทรนท์ชิสตัน
2. เด็กหญิงชลชิชา   กิ่งนอก
 
1. นางกมลวรรณ   ขยันกลาง
2. นางจิตลดา   กิ่งนอก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรัญญา  ทองแพง
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ชุมศรี