สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลศิริ   วิชัยยา
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เขียวนอก
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนราพร   นาชัยเพชร
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิษา   ใหญ่กลาง
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสภาวรรณ์   ขวัญนอน
2. เด็กหญิงแหวนพลอย   ออมสิน
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
2. นางมยุรี  นวนกลาง
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกช    กำนอก
2. เด็กหญิงแหวนพลอย  ออมสิน
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
2. นายวุฒิไกร  แก้วมิ่ง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีระวัฒน์   การเร็ว
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปัทมาพร    อินทบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ใหญ่กลาง
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรวิภา   ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนิดาพร    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงนัยนา   กลมกล่อม
3. เด็กหญิงศิรินุช    กิ่งนอก
 
1. นางดรุณี   สุทธิรักษา
2. นางสาวธัญธิตา  แก้วมิ่ง
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ไทยจันอัด
2. เด็กชายนครินทร์   ลอยสนั่น
3. เด็กหญิงสุนิสา   ใหญ่กลาง
 
1. นางดรุณี   สุทธิรักษา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิตตรา   โสภาวรรณ์
2. เด็กชายสุรเดช   ภารจำนงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ค่ำกลาง
4. เด็กชายแสนภูมิ    แข็งการ
5. เด็กหญิงโสรญา   จันดี
 
1. นายสิรินัทธ์   มั่งมา
2. นายเรวัต  ทวดสุวรรณ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์   ตากิ่มนอก
2. เด็กชายนครินทร์   จำปีกลาง
3. เด็กชายรจรินทร์   ศิลาโคกกรวด
4. เด็กชายศริชัย   เหลื่อมกลาง
5. เด็กหญิงเสาวภา   จงนอก
 
1. นายฐิติพงศ์   กาบยุบล
2. นายสิรินัทธ์   มั่งมา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 0 - 1. เด็กชายธีรภัทร์   ภาคตอน
2. เด็กหญิงนภาวรรณ    จีนกลาง
3. เด็กชายพัสสน   พลบุรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา    รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงเนตรนภา   หวังกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์   กาบยุบล
2. นายสิรินัทธ์   มั่งมา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายจีรวัฒน์   มาเกิดพะเนา
2. เด็กหญิงรจรินทร์   ศิลาโคกกรวด
 
1. นายจรวัต   ทวดสุวรรณ์
2. นายธิติพงษ์    กาษยุบล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มาเกิดพะเนา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สารสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญธิตา  แก้วมิ่ง
2. นายเรวัต  ทวดสุวรรณ์
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายชนะวรรณ   แก้วตะพาน
2. เด็กชายนพวุฒิ    ประคำนอก
3. เด็กชายนฤพนธ์   ปานหมื่นไว
 
1. นางสาวกานต์สินี  ถ้ำกลาง
2. นายสายชล   กี่พิมาย
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ชื่นนอก
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายยืนยง   แพรวกลาง
2. เด็กชายวงศธร   สดกำปัง
3. เด็กชายเพชรเวง   แสนสุข
 
1. นางสาวศศิธร   หาญนอก
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นรารักษ์
2. เด็กชายวชิรพล   กุลโคกกรวด
3. เด็กชายสุรชัย   จงนอก
 
1. นางสาวกานต์สินี  ถ้ำกลาง
2. นายสายชล   กี่พิมาย
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุษา   ชื่นนอก
 
1. นายสิรินันธ์    มั่งมา
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 -   1. นายสิรินันธ์   มั่งมา
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติทรัพย์   บำรุงนา
2. เด็กชายพรชัย   บัวหอม
3. เด็กชายศุภกิจ   สุขสำราญ
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุทธ   ธรรมงาม
2. เด็กชายอดิศักดิ์   เขียวนอก
3. เด็กชายอดิศักดิ์    การเร็ว
 
1. นายฐิติพงศ์   กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  จำปีกลาง
2. เด็กชายอรรณพ   เขยนอก
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   วิชัยยา
2. เด็กหญิงวารุณี   เกลี้ยงกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   ทองชุมคำ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   บุญมาคาร
3. เด็กหญิงพรทิพย์   ใสแสง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   เขียวนอก
5. เด็กหญิงสโรชา    สิงห์นอก
6. เด็กหญิงอรสินี   บำรุงนา
 
1. นางชิดชนก   ชุมสุข
2. นางสาวชุติมา  ถิตย์ประเสริฐ
3. นางสาวศศิธร   หาญนอก
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัชชัย   จงนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชนะภักดี
3. เด็กหญิงเสาวภา  จงนอก
 
1. นายฐานิต    นิลโท
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัณฑาวีย์   จานนอก
2. เด็กหญิงมรรฑิตา    หวังกลาง
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   ดิษขุนทด
2. เด็กชายนิติธร    ศรีน้อย
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดิษขุนทด
2. เด็กชายนิติธร  ศรีน้อย
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา  แผลงนอก
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐพงษ์   ขวัญนอน
2. เด็กหญิงสุรีพร   วัดมิ่งพระเนาว์
 
1. นายฐิติพงศ์  กาบยุบล
2. นางสาวธนิษฐา   แผลงนอก
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณา   สารสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิราวรรณ   เดินขุนทด
3. เด็กหญิงเสาวภา   จงนอก
 
1. นางชิดชนก   ชุมสุข
2. นางสาวศศิธร   หาญนอก
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุวนันท์    แขสันเทียะ
 
1. นางสาวชุติมา   ถิตย์ประเสริฐ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจรินทร์    ศิลาโคกกรวด
 
1. นางสาวชุติมา   ถิตย์ประเสริฐ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพร   นิลโท
 
1. นางสาวชุติมา   ถิตย์ประเสริฐ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์   มาเกิดพเนาว์
 
1. นางสาวชุติมา   ถิตย์ประเสริฐ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรณสรณ์   หวังหามกลาง
2. เด็กชายวิริยะ   แผลงนอก
 
1. นางประเสริฐศรี  ทองเพชร
2. นายวุฒิไกร    แก้วมิ่ง
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระวัฒน์   การเร็ว
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน   จงนอก
 
1. นางสาวสมพร   หักทะเล