สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนราพร   นาชัยเพชร
 
1. นางประเสริฐศรี   ทองเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนิดาพร    พร้อมกลาง
2. เด็กหญิงนัยนา   กลมกล่อม
3. เด็กหญิงศิรินุช    กิ่งนอก
 
1. นางดรุณี   สุทธิรักษา
2. นางสาวธัญธิตา  แก้วมิ่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรศักดิ์   ไทยจันอัด
2. เด็กชายนครินทร์   ลอยสนั่น
3. เด็กหญิงสุนิสา   ใหญ่กลาง
 
1. นางดรุณี   สุทธิรักษา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายจีรวัฒน์  มาเกิดพะเนา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สารสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญธิตา  แก้วมิ่ง
2. นายเรวัต  ทวดสุวรรณ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรณสรณ์   หวังหามกลาง
2. เด็กชายวิริยะ   แผลงนอก
 
1. นางประเสริฐศรี  ทองเพชร
2. นายวุฒิไกร    แก้วมิ่ง