สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 - - - 1. เด็กหญิงชนากรณ์   ยิ่งปรางค์
 
1. นางสำรวม   ศักดิ์วราภรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักศักดิ์   รักงาม
 
1. นางส้มลิ้ม    แผลงนอก
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัดดา   สงคราม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สกุลกลาง
3. เด็กชายสหรัฐ   กรจอหอ
 
1. นางสาวเตือนใจ   แก้วประเสริฐ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา   ดีกล้า
2. เด็กหญิงการณ์ยารัตน์   บุษสอาด
3. เด็กหญิงชนัดกา   สงคราม
4. เด็กหญิงชลกานต์   ทนปรางค์
5. เด็กหญิงนุสรา   บำรุงนา
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   เริงสนาม
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ   มณี
8. เด็กหญิงรักษ์สินา   นิลโท
9. เด็กหญิงวัรชราพร   จริงสันเทียะ
10. เด็กหญิงวาศินีย์   งามบุษย์ศรี
11. เด็กหญิงวิภาดา   เจริญสูงเนิน
12. เด็กหญิงสุพัตรา   อยู่โคกสูง
13. เด็กหญิงสุภาพร   โกจินอก
14. เด็กหญิงอทิตยา   หมายเกี่ยงกลาง
15. เด็กหญิงแพรว่า   สุทธิรักษา
 
1. นางประไพสี   ไทรสาย
2. นางศิริลักษณ์   ครุสาตะ
3. นางสำรวม   ศักดิ์วราภรณ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพย์ทิสา   ขอศรีกลาง
 
1. นายบรรหาร   ศิริปรางค์นาคร
2. นายวิษณุ   ปิ่นสันเทียะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   นรานอก
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   สมัครกล้า
3. เด็กหญิงสโรชา   เสมาเพชร
 
1. นางสาวเบ็ญจภรณ์   แผ่วสูงเนิน
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอิสรีย์   จงเจริญศรีเสรี
 
1. นางสาวอัญชลิตา    แผ่วสูงเนิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายจตุพล   ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงวัชราพร   จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุมินตรา   เม็ดไธสง
 
1. นางส้มลิ้ม   แผลงนอก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายคิม   ฟริสเบิร์ก
2. เด็กหญิงอารียา   เลิศอารยกุล
 
1. นางสาวอัญชลิตา   แผ่งสูงเนิน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพลลภัฒม์    อินทรโชติ
2. เด็กชายศุภกฤษฏิ์    ศักดิ์วราภรณ์
 
1. นางสาวเตือนใจ   แก้วประเสริฐ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร   หวังกุลกลาง
2. เด็กหญิงวัชราพร    จริงสันเทียะ
 
1. นางสาวส้มลิ้ม   แผลงนอก