สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   นรานอก
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   สมัครกล้า
3. เด็กหญิงสโรชา   เสมาเพชร
 
1. นางสาวเบ็ญจภรณ์   แผ่วสูงเนิน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพลลภัฒม์    อินทรโชติ
2. เด็กชายศุภกฤษฏิ์    ศักดิ์วราภรณ์
 
1. นางสาวเตือนใจ   แก้วประเสริฐ