สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงทิพย์ทิสา   ขอศรีกลาง
 
1. นายบรรหาร   ศิริปรางค์นาคร
2. นายวิษณุ   ปิ่นสันเทียะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอิสรีย์   จงเจริญศรีเสรี
 
1. นางสาวอัญชลิตา    แผ่วสูงเนิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายจตุพล   ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงวัชราพร   จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุมินตรา   เม็ดไธสง
 
1. นางส้มลิ้ม   แผลงนอก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร   หวังกุลกลาง
2. เด็กหญิงวัชราพร    จริงสันเทียะ
 
1. นางสาวส้มลิ้ม   แผลงนอก