สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรักศักดิ์   รักงาม
 
1. นางส้มลิ้ม    แผลงนอก
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัดดา   สงคราม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สกุลกลาง
3. เด็กชายสหรัฐ   กรจอหอ
 
1. นางสาวเตือนใจ   แก้วประเสริฐ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา   ดีกล้า
2. เด็กหญิงการณ์ยารัตน์   บุษสอาด
3. เด็กหญิงชนัดกา   สงคราม
4. เด็กหญิงชลกานต์   ทนปรางค์
5. เด็กหญิงนุสรา   บำรุงนา
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   เริงสนาม
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ   มณี
8. เด็กหญิงรักษ์สินา   นิลโท
9. เด็กหญิงวัรชราพร   จริงสันเทียะ
10. เด็กหญิงวาศินีย์   งามบุษย์ศรี
11. เด็กหญิงวิภาดา   เจริญสูงเนิน
12. เด็กหญิงสุพัตรา   อยู่โคกสูง
13. เด็กหญิงสุภาพร   โกจินอก
14. เด็กหญิงอทิตยา   หมายเกี่ยงกลาง
15. เด็กหญิงแพรว่า   สุทธิรักษา
 
1. นางประไพสี   ไทรสาย
2. นางศิริลักษณ์   ครุสาตะ
3. นางสำรวม   ศักดิ์วราภรณ์