สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอลิษา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายคธาวุฒิ  เหลืองเจริญลาภ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  งอนสำโรง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โกมุข
 
1. นางสาวกัลยานี  ประจง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมรักษ์  เมียวประโคน
2. นางสาวอลิษา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามโคตร
2. นางสาวศศิธร  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นางสาวลักคณา  มหันต์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนันชัย  หิงคำ
 
 
6 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันชัย  หิงคำ
 
1. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงวราพร  มีระหันนอก
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนาตยา   สุวรรณนิตย์กุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา   อิ่มร้อยเอ็ด
 
1. นางรัตนา  ศรีประทีป
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญภักดี
2. เด็กหญิงนํ้าผึ้ง  เตาะหนองนา
3. เด็กหญิงปิยะดา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษดา  ประจิมนอก
2. เด็กหญิงจิตติมา  บุญกิจ
3. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางรัตนา  ศรีประทีป
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายทินกร   พุตชัย
2. เด็กชายภัสกร  ภูแม่นาค
3. เด็กชายวุฒิไกร  กรมสูงเนิน
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   ปานะโต
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์กร  สัมฤทธิ์นอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ตัง
3. เด็กชายหฤทัยปรีดี  มานอก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางสาวลักคณา  มหันต์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  เตาะหนองมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงฐิติญา  ประจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปานะโต
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  กุลนอก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุ้งต่อบัว
 
1. นายทรงฤทธิ์  ศรยิง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โนนแสน
2. เด็กหญิงสุจตรา  แซ่ตัง
3. เด็กหญิงอิษยามณี  พยัคฆศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปานะโต