สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอลิษา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายคธาวุฒิ  เหลืองเจริญลาภ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  งอนสำโรง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โกมุข
 
1. นางสาวกัลยานี  ประจง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงวราพร  มีระหันนอก
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญภักดี
2. เด็กหญิงนํ้าผึ้ง  เตาะหนองนา
3. เด็กหญิงปิยะดา  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุวรรณนิตย์กุล
2. นางพวงเพชร  ศิริเวช
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษดา  ประจิมนอก
2. เด็กหญิงจิตติมา  บุญกิจ
3. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางรัตนา  ศรีประทีป
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  กุลนอก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุ้งต่อบัว
 
1. นายทรงฤทธิ์  ศรยิง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  เตาะหนองมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงฐิติญา  ประจิตร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  ปานะโต