สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสมรักษ์  เมียวประโคน
2. นางสาวอลิษา  ขอเหนี่ยวกลาง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นายพิทยา  ตรีพงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นามโคตร
2. นางสาวศศิธร  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์   วรรณกุล
2. นางสาวลักคณา  มหันต์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายทินกร   พุตชัย
2. เด็กชายภัสกร  ภูแม่นาค
3. เด็กชายวุฒิไกร  กรมสูงเนิน
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์   ปานะโต
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์กร  สัมฤทธิ์นอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ตัง
3. เด็กชายหฤทัยปรีดี  มานอก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางสาวลักคณา  มหันต์