สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอรวรรณ   อ้วนละมัย
 
1. นางผกาศรี   ประสาทนอก
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวพุทธิดา   ขันทอง
2. นางสาวสุกัญญา  แสงจันทร์
3. นางสาวอรพรรณ   นันทา
 
1. นางสุวิไร    หอมลมัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญา   แป้นนอก
2. นางสาวเบญจภรณ์   อัปมานะ
 
1. นางจงกล   บุตรศรีภูมิ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธีราพร   โชติกลาง
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง