สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ    ประจิตร
 
1. นางสงวนศรี   ศรีเหม่น
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายทิวทัศน์    ไตรแก้ว
2. เด็กชายอธิบดี    เข็มเหล็ก
3. เด็กชายอิทธิพล    ศิริรวง
 
1. นางพรพิมล    แก้วโพธิ์กลาง
2. นางสมใจ   ช่างสาร
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี   คิดการ
2. เด็กหญิงนิตยา    พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงน้ำฝน   กล้าหาญ
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน