สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต ๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไทยภักดี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   ก่อสร้าง
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์    เกิดโมลี
 
1. นางสาวจินตนา    ช่างสาร
2. นางสาวบังอร   ประสิทธิแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์   ปัสสาวะภา
2. เด็กหญิงทัศนีย์   หมายกุมกลาง
3. เด็กหญิงเกษแก้ว   ชาวสวน
 
1. นางสุวิไร  หอมลมัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชุนสาย
2. เด็กหญิงนิศาชล    คิดการ
 
1. นางสาวประชิต   บุษราคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงธีราพร   โชติกลาง
2. เด็กชายอนุชา   จำปาหล้า
 
1. นางสาวประชิต   บุษราคำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกอร   ภูพานทอง
2. เด็กหญิงพลอยประกาย    คำกลาง
3. เด็กหญิงสิริยากร   แก่นนา
 
1. นางสาวจินตนา   ช่างสาร
2. นางละเอียด   ช่างสาร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรัญญู    พงษ์นาม
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร   มีโพธิ์
 
1. นายนรินทร์  ช่างสาร
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    สีสังข์
2. นายนัฐสิทธิ์    จารัตน์
3. เด็กชายพิชัย   พรดอนก่อ
4. เด็กชายวรงค์   แท่นกลาง
5. เด็กหญิงสมฤดี   ดีเรือก
6. เด็กหญิงสุพัตรา   พงษ์พิมาย
7. เด็กหญิงอุมาพร    มีโพธิ์
8. นายไชยพร    สาอุตม์
 
1. นางสมทรง   มาเหง่า
2. นางสาวสุดารัตน์    มุ่งกรองกลาง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขอมีกลาง
2. นางสาวมาลีวรรณ   ภักดีรักษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีมารักษ์
 
1. นางสงวนศรี   ศรีเหม่น
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุเดช    สุชุน
2. เด็กชายรณชัย   เอ็นดู
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง
2. นางปิยวรรณ  เชตะวัน
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนี   แสนตุ้มทอง
 
1. นางสาวฐิติมา  การสร้าง