งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ม.1-ม.3 000061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวพัชรินทร์    เอกสระพัง
1. นางสาวปสุตา    ชาวชายโขง
2 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชลิตา    เกณฑ์สาคู
1. นางสาวณัฎฐา    วิจารณรงค์
3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชาญชล    จันทรขันตี
1. นางพันนิรัตน์    สุนทรดี
4 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    พานรักษ์
1. นางสาวพิลากร    วังคะฮาต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................