งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-ป.6 000060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายณฤมล    บุตรโยธี
1. นายพิเชษฐ์    เชาว์ชอบ
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอดิเทพ    สวัสดิ์รักษา
1. นางจิตรัตดา    เขียวดวงดี
3 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิมมาหลวง
1. นางสมจิตร    วังซ้าย
4 โรงเรียนโรซาริโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชินภัทร    เพชรอดิเรก
5 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอรญา    นนทสิทธิ์
1. นางมณีรัตน์    จันทร์สูงเนิน
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอริชญา    รัตจิรจรัส
7 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายประสพโชค    หงษาวัลย์
1. นางบุญส่ง    สิทธิสมาน
8 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายโสธนพล    แสงสว่าง
1. นางวราภรณ์    นาคนิ่ม
9 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชีวาวิชญ์    คำพีระเกษ
1. นางสุวรรณา    ใจวารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................