งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพีระศักดิ์    เหล่าอินทร์
1. นางสาวปสุตา    ชาวชายโขง
2 โรงเรียนบ้านห้วยไชงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภาวินีย์    ชัยมูล
1. นางสาวทัศนาพร    ศรีธรรมวงศ์
3 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงมินตรา    คำศรี
1. นางสาวสโรชิน    เอี่ยมขันทอง
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวชฤมล    ศิรตันหยง
1. นายสุรเนตร    เนตรมุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................