งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเทพบุตร    พระไตรราช
1. นางประทุมวัน    นิลสุวรรณ
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายสมรชัย    สมบูรณ์
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันทิมา
1. นางจิตรัตดา    เขียวดวงดี
4 โรงเรียนบ้านดงต้อง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนายิกา    คำศรี
1. นางนวลสมร    ชูสโมน
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวรจักร    ดวงจันทร์
1. นางสาวบุษกร    ธนธีระกุล
6 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกร    พรศาลนุวัฒน์
1. นางสาวรุ่งนภา    เร่งศิริกุล
7 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    กัณฑิศักดิ์
1. นางสุปราณี    ไตรยางค์
8 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สารินันท์
1. นางดาลักษณ์    จันทร์เบาะ
9 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายลัทธพล    นิธิชุติวงศ์
1. นายนพฤทธิ์    สิทธิสาร
10 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสิริธรณ์    จ่ามแขก
1. นางสาวเสาวนีย์    อะทุมชาย
11 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณิดา    บัวจำนงค์
1. นางเยาวรัตน์    เครือแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................