งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอาโอยาม่า 2 สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงบุษยาดา    เที่ยงตรง
1. นางสาวปสุตา    ชาวชายโขง
2 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธรรมนูญ    พลรักษา
1. นางสาวณัฎฐา    วิจารณรงค์
3 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเกสรา    มาทสุทธิ์
1. นายอภินันท์    แก้วสาย
4 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนรินทร    มะลิซ้อน
1. นางสาวฉัตรธิดา    โยประทุม
5 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภัสนียา    มะลิดิน
1. นางสาวหงส์สุนีย์    เอื้อรัตนรักษา
6 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    สีเนตร
1. นางราตรี    สุตมิตร
7 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายกีรติ    คำสนิท
1. นายนพฤทธิ์    สิทธิสาร
8 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายนัฐพล    จิตติราช
1. นางจารุณี    คันธภูมิ
9 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ยิ่งเชิดงาม
1. นางพัชรี    วันนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................